با توجه به نیازی که به استفاده از ملکه در زنبورداری های کشور وجود دارد، در حال حاضر تعدادی از زنبورداران با استفاده از انواع مختلف روش های پرورش ملکه و ابزار پیوند ملکه اقدام به پرورش ملکه در نژادهای مختلف و عرضه آنها به مصرف کنندگان که معمولا سایر زنبورداران هستند، نموده اند.