در میان انواع ادوات زنبورداری می توان چند مورد را به عنوان ملزوماتی که بدون آنها نمی توان حتی شروع به کار زنبورداری کرد، یاد برد. یکی از این موارد، انواع لباس زنبورداری است. چون در کار زنبورداری هم مانند تمام کارهای دیگر اولین و مهمترین رکن کار تامین ایمنی است.