در برخی از زنبورداری ها که میزان تولید قابل توجهی دارند، وجود دستگاه هایی مانند استراکتور عسل ضرورت پیدا می کند. قیمت انواع دستگاه استراکتور عسل بستگی به نوع آن و میزان ظرفیت این دستگاه دارد. معمولا نوع دستی این دستگاه ها ظرفیت کمتری نسبت به نوع برقی دارند.