یکی از تجهیزات اصلی در زنبورداری برای حفظ ایمنی لباس مناسب زنبورداری می باشد لباس زنبورداری شامل کلاه لباس دستکش می باشد لباس ممکن است به صورت یکسره یا دو تکه باشد برای خرید لباس زنبورداری باید به جنس کیفیت آن توجه کرد که مقاومت کافی در برابر نیش زنبور داشته باشد.