بازدید از کندوها و جدا کردن قاب ها از یکدیگر به وسیله اهرم زنبورداری امکان پذیر است. این اهرم در برداشت بره موم نیز استفاده می شود و یکی از ابزارهای ساده اما پرکاربرد در زنبورداری به شمار می رود.