بره موم گیاهی بره مومی است که مواد تشکیل دهنده آن از گیاهان حاصل می شود. به اینگونه که صمغ های گیاهان و شیره تنه درختان به وسیله زنبورها در پشت پاهایشان جمع آوری و در طی فرایندی تبدیل به بره موم گیاهی شفا بخش می شود.