در حال حاضر در کشور ما از تمام پتانسیل های موجود برای تولید ژل رویال استفاده نیم شود. در حالی که در کشور ما زنبوردارن می توانند با بهره بردن از طبیعت و پوشش گیاهی موجود در هر منطقه و با استفاده از ابزار تولید ژل رویال موفق شوند سالانه به میزان قابل توجهی تولید ژل رویال داشته باشند.