زنبوردار تولید کننده موم عسل است، اما خود خریدار موم عسل نیز به شمار می آید. چون موم ورقه ای عسل یکی از ملزومات زنبورداری است و زنبوردارانی که دستگاه موم آج کن نداشته باشند باید موم ورقه ای مورد نیاز خود را از سایر زنبورداری ها خریداری کنند.