زنبورداران از جمله افرادی هستند که غالبا خرید عمده موم عسل توسط این افراد انجام میگیرد. چون موم یکی از محصولاتی است که هم از رنبورداری ها برداشت می شود و هم اینکه بعد از تغییر شکل به شکل عاج موم دوباره در زنبورداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.