موم ورقه ای عسل محصولی است که از موم برداشت شده از کندو حاصل می شود. موم ها پس از برداشت از کندو ذوب شده و توسط دستگاه های مخصوص به شکل ورقه ای درمی آیند. خرید موم ورقه ای معمولا از طرف زنبوردارانی که از این محصول در زنبورداری های خود استفاده می کنند، انجام میگیرد.