خرید کندوچه فومی نسبت به کندوچه های دیگر به صرفه و دارای مزیت بیشتری می باشد قیمت این کندوچه نسبتا پایین تر است به دلیل خاصیت جنس فوم سرما و گرما اصلا نمی تواند داخل کندو نفوذ کند بنابراین زنبور داخل این کندو زمستان گذرانی مطلوبی خواهد داشت این کندوچه را به آسانی می توان جابجا نمود.