داروهای زنبورداری به دو نوع کلی دارو های تقویت زنبور عسل و داروهای مبارزه با آفات کندو تقسیم می شود استفاده از هر دو دسته این داروها برای حفظ بقای زنبور ها ضروری می باشد . داروهای تقویتی با کمک به افزایش تخم ریزی ملکه در افزایش جمعیت کلنی زنبور ها در نتیجه افزایش فرآورده های زنبور مؤثر می باشد.