داروی هایوکلین یکی از داروهای ارگانیک برای از بین بردن کنه واروا در داخل کندوی زنبورعسل می باشد که استفاده از آن هیچ اثر سوئی برای زنبورعسل و فرآورده های آن در داخل کندو ندارد برای اثرگذاری مطلوب باید مصرف دارو را در زمان بندی مناسب متناوب ادامه داد اما بهترین زمان برای شروع استفاده دارو نیمه تابستان می باشد.