کنه واروا یکی از بدترین آفات کندوی زنبور عسل می باشد که خسارت زیادی به زنبورداران وارد می کند بنابراین استفاده از داروی کنه زنبورعسل امری واجب می باشد. یکی از داروهای ضد کنه اسید اگزالیک می باشد که به صورت بخار به صورت دود تصعیدی به صورت تقطیری یا اسپری کردن استفاده می شود.