وقتی صحبت از ملزومات زنبورداری می شود همیشه هم منظور دستگاه های پیچیده و گران قیمت نیست. یکی از اصلی ترین ملزومات زنبورداری، دستکش زنبورداری است که تهیه آن در همان ابتدای کار برای تمام زنبورداران الزامی و ضروری است.