می دانیم که بیشتر عسل های موجود در بازار به صورت جدا از موم به فروش می رسند. برای جدا کردن این عسل ها از موم نیاز به دستگاهی به نام دستگاه استراکتور عسل است. قیمت دستگاه استراکتور عسل به این بستگی دارد که نوع این دستگاه چیست و ظرفیت آن در چه حد است.