در دستگاه بخار ساز اسید اگزالیک مقدار کمی اسید به صورت مایع با آب مخلوط شده در دمای کنترل شده به بخار تبدیل شده بخاربه سطح کندو ها پاشیده می شود بدون اینکه برای کندو هیچ ضرری داشته باشد به حفظ بهداشت کندو ها کمک می کند و کندو را از انواع کنه مصون می سازد .