دستگاه تبخیر اسید اگزالیک یکی از ملزومات زنبورداری است که با استفاده از اسید اگزالیک که اسیدی است که با زنبورها سازگار است ضرری برای آنها ندارد کنه ها را نابود می سازد ممکن است کندو به کنه آلوده باشد اما به چشم دیده شود بنابراین استفاده از دستگاه تبخیر اسید اگزالیک و اسید پاشی باید هر سال انجام شود.