یکی از لوازم تولید ژل رویال دستگاه جنترباکس است. این دستگاه را می توان دستگاه تولید ملکه نیز دانست. چون زنبوردار انتخاب می کند که با استفاده از این دستگاه قصد تولید ژله رویال را دارد یا اینکه می خواهد اقدام به پرورش ملکه نماید.