یکی از آفاتی که کندو زنبور عسل را در معرض آسیب قرار می دهد، کنه واروا است. به همین دلیل اسید اگزالیک توسط دستگاه دود اسید اگزالیک برای دور کردن این آفات برای داشتن محصولی سالم و بیشتر استفاده می شود.