هر زنبورداری می تواند با روش های پرورش ملکه اقدام به تولید ملکه کند. این افراد در صورت داشتن مهارت در این کار می توانند از دستگاه پرورش ملکه استفاده نموده و به این ترتیب موفق شوند به یکی از پرورش دهندگان انواع نژادهای مختلف ملکه تبدیل شوند.