برای انجام عمل پولک تراشی به صورت سریع و کامل، دستگاه پولک تراش عسل به عنوان یک ابزار مفید و کاربردی در این زمینه تولید شده است. این دستگاه به صورت برقی بوده و کار برش پولک ها را به آسانی انجام می دهد.