یکی از روش های معمول در بین زنبوردارن برای پرورش ملکه زنبور عسل، روش پیوند ملکه است. زنبوردار برای اینکه بتواند از این روش استفاده کند باید به تمام جوانب این کار تسلط داشته باشد. به این منظور می تواند قبل از شروع به کار از اموزش پیوند ملکه که توسط زنبورداران حرفه ای ارائه می شود، استفاده ببرد.