یکی از ابزارهایی که برای پرورش ملکه مورد استفاده قرار میگیرد، سلول پیوند ملکه است. پیوند زدن ملکه کار بسیار پیچیده ای است که برای موفق شدن در آن نیاز به مهارت زنبوردار است. استفاده از تجربه های افراد حرفه ای در این زمینه می تواند برای فرد تازه کار بسیار کمک کننده باشد.