یکی از شناخته شده ترین عسل های اردبیل عسل سبلان اردبیل است. دامنه های سبلان که در نزدیکی اردبیل گسترانده شده اند، بهترین طبیعت و پوشش گیاهی را برای زنبورداری و تولید بهترین عسل اردبیل برای زنبورداران فراهم کرده است.