بسیاری از خریداران اعتقاد دارند بهترین نوع عسل، عسل طبیعی وحشی است. چون در روند تولید این نوع عسل هیچگونه دخالتی از طرف زنبوردار انجام نگرفته است. اما باید دقت کرد که در خرید این نوع عسل هم باید به دنبال عسل کوهی اصل باشید. وگرنه هیچ تضمینی برای مرغوب بودن عسل خریداری شده وجود نخواهد داشت.