خواص عسل طبیعی چهل گیاه از خواص شهد گیاهانی حاصل می شود که در تولید این عسل از آنها استفاده شده است. هر چه تعداد این گیاهان بیشتر باشد، خواص عسل چهل گیاه هم بیشتر می شود. به همین دلیل است که خواص عسل چهل گیاه برخی مناطق از برخی دیگر بیشتر است.