برای خرید عسل طبیعی نیازی نیست بدانیم چگونه عسل طبیعی را تشخیص دهیم. تنها کافی است به مرکزی که خرید خود را از آن انجام می دهیم اطمینان داشته باشیم. این اطمینان هم تنها با انجام خرید های مکرر و مشاهده کیفیت محصول خریداری شده به دست می آید.