عسل وحشی عسلی است که در هیچکدام از مراحل تولید آن دخالتی به عمل نمی آید و زنبور وحشی به تنهایی اقدام به ساخت کندو و ذخیره عسل در آن می نماید. عسل وحشی اردبیل از جمله عسل هایی است که از مناطق مختلف اردبیل جمع آوری می شود.