عسل وحشی عسلی است که انسان فقط در پایان مرحله تولید عسل وارد کار شده و عسل تولید شده توسط زنبورعسل را برداشت می کند. برداشت عسل وحشی از مناطق خاصی صورت می گیرد. همانطور که از نامش مشخص است عسل وحشی جنگلی نوعی از عسل وحشی است که از مناطق جنگلی جمع آوری می شود.