عسل وحشی درختی با همان عسل وحشی جنگلی، عسلی است که از جنگل ها و از میان شاخه های درختان برداشت می شود. این نوع عسل باید توسط افرادی برداشت شود که با نحوه برداشت عسل وحشی از روی درخت آشنایی دارند. چون در برخی مواقع نداشتن تجربه باعث از بین رفتن عسل و آسیب به فرد می شود.