بسیاری از افراد گمان می کنند که برداشت عسل وحشی کوهی کار راحتی است و دلیل بالا بودن قیمت عسل کوهی اصل را درک نمی کنند. اما این افراد باید بدانند که در برخی موارد این عسل ها در مناطق هستند که دسترسی به آنها با خطرات جانی بسیار زیادی همراه است و فرد باید ریسک این خطرات برا برای برداست عسل به جان بخرد.