خواصی که برای عسل وحشی ذکر می شود، باعث شده است تا توجه افراد بیشتری به سمت این محصول کشیده شود و خرید و فروش عسل وحشی افزایش پیدا کند. اما همین مسئله باعث افزایش سودجویی در این محصول شده و باعث می شود تا خرید عسل وحشی اصل به کاری سخت تبدیل شود.