عسل چهل گیاه محصولی است که تولید آن نیازمند پوشش گیاهی خاصی نیست. چون زنبور از شهد چندین گل استفاده می کند تا این عسل را به تولید برساند. به همین دلیل است که در بازار شاهد فروش محصولاتی مانند عسل چهل گیاه خوانسار و عسل چهل گیاه دماوند هستیم.