دستگاه عسل گیر دستی یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای تمام زنبورداری ها هم ضروری نباشد اما برای زنبورداری هایی که تولید بالایی عسل دارند لازم است. چون هزینه ای که برای خرید استراکتور دستی صرف می شود، در مقایسه با استفاده ای که از این دستگاه می شود، ناچیز است.