همان طور که در عکس اسید اگزالیک مشخص است یک ماده جامد به شکل بلورهای کریستالی بی رنگ می باشد که قابل حل شدن در آب است برای حفظ ایمنی این محصول را در ظروف دربسته در جای خنک قرار دهید از تماس مستقیم با اعضای بدن جلوگیری شود این محصول معمولا در بسته بندی های 25کیلویی عرضه می گردد.