برای آشنایی بهتر با ظاهر ملکه کاسپین با دیگر نژادهای ملکه می توان به عکس ملکه کاسپین رجوع کرد. ملکه کاسپین در واقع حاصل جفت گیری نژاد کانادایی با نژادی ایرانی است.