می توان گفت هر محصولی که از کندو برداشت می شود به عنوان فرآورده های زنبور عسل شناخته می شود. چون از تمام این محصولات از گرده گل، ژل رویال و بره موم استفاده هایی به عمل می آید که هیچ ماده طبیعی دیگری نمی تواند این استفاده ها را یکجا داشته باشد.