فروشگاه لوازم زنبورداری مکانی است که تمام لوازم و وسایل مورد نیاز برای زنبورداری را در اختیار خریدار قرار می دهد. اما این فروشگاه همیشه هم مکان نیست. گاهی سایتی است که خرید اینترنتی لباس زنبورداری و همچنین سایر لوازم زنبورداری را برای خریدار فراهم کرده است.