شاید بتوان گفت بیشترین میزان فروش ابزار زنبورداری در تهران انجام میگیرد. دلیل این امر را نمی توان بالا بدون میزان زنبورداران تهران عنوان کرد. چون زنبوردارانی که در شهرهای دیگر هم هستند برای خرید ابزار زنبورداری به بورس لوازم زنبورداری در تهران مراجعه می کنند.