درست نیست که بگوییم قیمت دستگاه استراکتور دستی باعث خواهد شد تا فروش استراکتور عسل دستی بالاتر باشد. چون هر کدام از نوع دستی و برقی این دستگاه دارای مزیت ها و شرایطی است که خریدار باید با در نظر گرفتن این مزیت ها و شرایط، انتخاب کند که کدام نوع برای او مناسب تر است.