در فروش دستگاه استراکتور تمام فاکتورهایی که برای زنبوردار مهم است در نظر گرفته شده است. برای مثال قیمت دستگاه عسل گیر که یکی از فاکتورهای مهم است. همچنین ظرفیت این دستگاه که بستگی به میزان تولید زنبوردار دارد و زنبورداری که تولید بالایی دارد دستگاهی که ظرفیت بالا دارد را خریداری می کند.