به منظور استفاده از اسید اگزالیک در از بین بردن کنه انواع دستگاه های بخور یا تصعید تولید شده است که اسید اگزالیک را به صورت گاز درآورده و داخل کندو ها می پاشند تا کنه های مضر برای کندو را از پای در آورند فروش دستگاه اسید اگزالیک دارای استاندارد با مصرف برق پایین بدون آلودگی صوتی.