قیمت فروش دستگاه عسل گیری بر اساس تعداد قاب هایی انجام میگیرد که این دستگاه دارا می باشد. حداقل قابی که این دستگاه شامل می شود، 4 قاب است. پس قیمت دستگاه استراکتور دستی 4 قاب در بین انواع مختلف این دستگاه پایین ترین مقدار خواهد بود.