فروش دستگاه عسل گیر که توسط مراکز فروش ملزومات زنبورداری انجام میگیرد، در دو نوع دستی و برقی است. دستگاه عسل گیر دستی برای زنبورداری هایی مناسب است که با توجه به تولید کمی که دارند نیازی نیست تا برای خرید نوع برقی این محصول هزینه های زیادی صرف کنند.