با توجه به اینکه زمان برداشت عسل کوهی در شهرهای مختلف کشور متفاوت است، فروش عسل وحشی کوهی برداشت شده از شهرهای گوناگون در ماه های مختلفی از سال انجام میگیرد. برای مثال فروش عسل وحشی کنار که از مناطق جنوبی کشور جمع آوری می شود، در اوایل زمستان شروع می شود.