به دلیل نژاد خوبی که ملکه ایرانی دارد و در اصل یکی از والدین ملکه نژاد کاسپین است، فروش ملکه ایرانی رواج گسترده ای دارد که می بایست طبق رفتار زنبورهای کندو اقدام به خرید نژاد مورد نظر خود نمود.