زنبورداران بعد از اینکه موم را از کندو برداشت می کنند، با استفاده از دستگاه های خاصی عسل را از موم جدا می کنند. این موم باقیمانده به عنوان یکی از محصولات زنبورعسل به فروش می رسد. فروش موم زنبورعسل به صورت موم آج شده به سایر زنبورداران نیز انجام میگیرد.