یکی از خریداران موم عسل زنبوردارانی است که باید کندوهای خود را با قاب های جدید پر کنند. فروش مو عسل به این زنبورداران به صورت موم ورقه ای عسل انجام می گیرد. چون قاب هایی که درون کندو قرار می گیرند باید حاوی این موم ها باشند.