موم ورقه ای عسل همان موم های برداشت شده از کندو هستند که پس از طی فرآیندی به شکل ورقه درآمده اند. فروش موم ورقه ای تنها به زنبوردارانی که این محصول را برای استفاده در زنبورداری های خود و افزودن قاب به کندوهای خود لازم دارند انجام می گیرد.